Obsah

  AKTUALITY

Na základě Usnesení č. 2024/48 ze zasedání Zastupitelstva městyse Karlštejn dne 20. 6. 2024  byly nově stanoveny poplatky za MŠ a ŠD od 1. 9. 2024 takto:

 

         Mateřská škola :                   600,- Kč/měsíc

         Školní družina :                    300,- Kč/měsíc

Školní družina + ranní družina:   400,- Kč/měsíc

 

 

ROZHODNUTÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun, podle ustanovení §46, §165, odst.2, písm.e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 

Č.j.   23 ZŠ  -  8/2023      žádosti se vyhovuje

        23 ZŠ – 32/2023      žádosti se vyhovuje

        24 ZŠ  -   1/2024      žádosti se vyhovuje

        24 ZŠ  -   2/2024      žádosti se vyhovuje

        24 ZŠ  -   3/2024      žádosti se vyhovuje

        24 ZŠ  -   4/2024      žádosti se vyhovuje

        24 ZŠ  -   5/2024      žádosti se vyhovuje

        24 ZŠ  -   6/2024      žádosti se vyhovuje

 

Odůvodnění:

Řízení k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání/žádosti o odklad povinné školní docházky bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole, resp. žádostí o odklad povinné školní docházky. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla vyhovět těmto žádostem.

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím naší základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11,

Praha 5   do  15 dnů ode dne jeho doručení.

 

 

 

V Karlštejně dne ___2. 5. 2024______________

 

                                                                  

                                    

                                                                                                    Mgr.Jiřina Janovská

                                                                                                               řed. školy

 

 

 

Informace pro rodiče – 2.pololetí 2023/2024

 

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.2..2024 ,

jarní prázdniny 11.3. – 17.3.2024, 

Velikonoční prázdniny připadnou 28.3.2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1.9.2024.
Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Ředitelské volno: 9. - 10. 5. 2024

 

Pedagogické rady :                                                          Konzultační hodiny:                                

3. čtvrtletí:  15. 4. 2024                                                 

4. čtvrtletí:  17. 6. 2024                                            28. 5. 2024 – 13:00 – 16:30hod

 

Přesnou hodinu konzultace je třeba domluvit s tř.učitelem popřípadě s vyučujícím telefonicky.    V případě potřeby poradit se, informovat,… neváhejte zavolat kdykoli. Kontakty na: kontakty/, nebo v žákovských knížkách

 

Dalčí akce, termíny:

7. 4. - 13. 4. 2024  ŠvP Dvoračky

29. 4. 2024 Zápis k povinné škoklní docházce

17. 5. 2024 Dopravní hřiště Beroun (4. - 5. ročník) - ZRUŠENO

20. 5. 2024 Soutěž EVVO - málotřídní školy (pořádá ZŠ Karlštejn)

7. 6. 2024 Altetická soutěž - málotřídní školy (pořádá ZŠ Tmaň) - ZRUŠENO

19. - 21. 6. 2024 Výlet pod stany - myslivecká střelnice, Malá Amerika - ZRUŠENO

27. 6. 2024 9:00 hod Slavnostní pasování předškoláků, loučení s páťáky - místo konáni hrad Karlštejn - rodiče vítáni

28. 6. 2024 Vydávání vysvědčení, ukončení školního roku (9:00 hod se škola uzavírá)

 

.

 

   

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!                                                           

                                               

 

 

       Ke komunikaci s vyučujícími a třídními učiteli využívejte školních účtů a kontaktů uvedených na stránkách školy. 

 

Jménem svým a jménem všech pedagogických pracovníků školy děkuji rodičům za spolupráci

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

               

 

Zprávy

Plavecký výcvik

PLAVECKÝ VÝCVIK: 2. - 5. ROČNÍK celý text

ostatní | 31. 7. 2023 | Autor: