Obsah

Aktuality

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ROK 2021/2022

Informace k zápisu dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (PŠD) PRO ROK 2021/2022 SE s největší pravděpodobností USKUTEČNÍ BEZ  OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DÍTĚTE!!     Proto upřednostňujeme podání žádosti zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti. Doporučujeme využít datovou schránku, nebo odeslat žádost s přílohami poštou.

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímá ZŠ a MŠ Karlštejn v období od 1. 4. 2021 do 21. 4. 2021, a to následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – r9bmeaz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – reditelna@skolakarlstejn.cz
  3. poštou – ZŠ a MŠ Karlštejn, Karlštejn 67, 267 18
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný čas příchodu rodiče do školy – tel.: 731 415 015

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

Formulář žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD je na webových stránkách školy: Dokumenty ZŠ - Základní škola a Mateřská škola Karlštejn (skolakarlstejn.cz)        

Přílohou žádosti o přijetí k PŠD musí být kopie rodného listu dítěte. 

Přílohou žádosti o odklad PŠD musí být: 1. Doporučení PPP nebo SPC, 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Další informace k organizaci zápisu k PŠD:

1. Přidělení registračního čísla žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD bude oznámeno zákonnému zástupci SMS zprávou na jeho tel.číslo, nebo na jeho mailovou adresu uvedenou v žádosti. Rodiče červeně vyznačí v žádosti, kterým způsobem chtějí RgČ zaslat. 

2. V souladu s § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD. Tuto možnost mají rodiče dne: 29. 4. 2021 u ředitelky školy, přesný čas je nutné domluvit telefonicky na tel. 731 415 015.

3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k PŠD bude na webových stránkách školy pod registračním číslem žádosti dne 3. 5. 2021.  Rozhodnutí o odkladu PŠD bude zasláno poštou na adresu pro doručování na jméno zákonného zástupce.

Stanovená kritéria: 
1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu Karlštejn

2. Jsou přijímány i děti, které nemají trvalé bydliště v Karlštejně, pokud počet dětí nepřekročí kapacitu základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by nebyl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.       
 Pro školní rok 2021/2022 můžeme přijmout 14 dětí k PŠD. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek PŠD o jeden rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením: 1. příslušného poradenského zařízení a 2. odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Obsah formální části zápisu: Při podání žádosti o přijetí k PŠD uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou: 

- jméno a příjmení  žadatele(dítěte),   

- datum a místo narození,     

- místo trvalého pobytu (vždy), popřípadě i jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní ZŠ)   

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň   podstatné zjišťovat: 

- jméno a příjmení tohoto zástupce   

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu nebo možnost pro doručování  

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie dokumentu bude přílohou žádosti). 

Pokud dojde k uvolnění současných opatření a bude možno organizovat motivační část zápisů k povinné školní docházce v klasické prezenční (i když individuální) formě za přítomnosti budoucích žáků ve škole, uskuteční se tato schůzka dne 22.4.2021, kdy ale také bude nutnost si přesný čas domluvit s ředitelkou školy na tel. 731 415 015.

Mgr. Jiřina Janovská

ředitelka školy

 

PŘIPRAVENOST K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (36.5 kB)

 

 

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (182.24 kB)

                                                       (zákaz látkových roušek)

 

 

Informace k provozu škol od 1,2,2021 (172.55 kB)

 

       Ke komunikaci s vyučujícími a třídními učiteli využívejte školních účtů a kontaktů uvedených na stránkách školy. 

 

Distanční výuka je povinná.

 

Jménem svým a jménem všech pedagogických pracovníků školy děkuji rodičům za spolupráci

 

 

 

Informace pro rodiče – 1.pololetí 2020/2021

 

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

Ředitelské volno: 14. – 16.9.2020 . V těchto dnech uspořádá Domeček Hořovice výlety, na které své děti budete moci přihlásit – bližší info pí.Eva Knopová Tel.: 725 482 037 (Rokycany, Hořovice, Neumětely??? – bude upřesněno, cena max. 250/den včetně oběda)

Podzimní prázdniny: 29.-30.10.2020, , Vánoční prázdniny : 23.12.2020 – 3.1.2021 ,  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.1.2021 , jarní prázdniny 15.2. – 21.2.2021, Velikonoční prázdniny připadnou 1.4.2021. Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne v středu 1. září 2021.

Výpis z vysvědčení za I.pololetí: 28.1.2021 – 4.vyučovací hodina (tzn.-vyučování všech ročníků končí v 11.40hod, provoz šk.družiny normální)

Pedagogické rady (konference):                                 Konzultační hodiny:

1.čtvrtletí:  19.11.2020                                                  3.11.2020 – 13.00 – 16:30hod

2.čtvrtletí:  25.1.2021                                                    19.1.2021 – 13:00 – 16:30hod

 

Přesnou hodinu konzultace je třeba domluvit s tř.učitelem popřípadě s vyučujícím telefonicky.  Klasické třídní schůzky se v tomto pololetí konat nebudou.  Nicméně v případě potřeby poradit se, informovat,… neváhejte zavolat. Kontakty na: kontakty/, nebo v žákovských knížkách

Plavecká výuka proběhne vždy  ve čtvrtek       9,55 - 11,25hod.

Termíny :   : 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 5.11.,

náhradní termín za 29.10.( podzim.prázdniny)   bude 27.10. 9,55 - 11,25 hod.

.

Platby obědů:

Platba převodem na účet školy – 550,- Kč záloha (všichni žáci) – jednorázově v září (co nejdříve),

do 15.9. na říjen a dále vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet ZŠ a MŠ Karlštejn- č.účtu: 51-48 69 200 277/0100          var.symbol: bude přidělen v 1.zářijovém týdnu (u starších žáků je stejný jako v loňském roce)

(Cena 1 oběda: 1.-4.ročník - 26,- Kč,5.ročník – 28,-Kč) 

Další poplatky:

ŠD – 200,- Kč/měsíc (splatnost 15.9.2016 – 1.000,-Kč za 1.pololetí,

                                                   31.1.2017 – 1000,-Kč za 2.pololetí)

Ranní + odpolední družina – 300,-Kč (bude otevřeno při minimálním počtu 7-ti dětí)

Platba v hotovosti u  vychovatelky ŠD.

100,- Kč/rok  -  na čtvrtky a výtvarný materiál (co nejdříve)- platba v hotovosti u tř.učitelky

Příspěvek SRPDŠ – výše ročního příspěvku bude projednána se školskou radou

 

                                                                                                                        

                                                                                                                     

 

 

Zveřejňuji dokumenty MŠMT:

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vyhláška o hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020

 


 

   
    

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let obdržíte po telefonické dohodě

(tel. 731 415 015)

v ředitelně školy

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

 

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

               

 

Zprávy

Pěvecké vystoupení na hradě 1

Pěvecké vystoupení na hradě

Vystoupení pro italskou delegaci z Montecarla
3.11.2019 celý text

ostatní | 24. 10. 2019 | Autor:
Začátek školního roku 1

Začátek školního roku 2019/2020

2.9.2019
8:00 - 9:00 celý text

ostatní | 27. 8. 2019 | Autor:
VELIKONOČNÍ KRASLICE

VELIKONOČNÍ KRASLICE

17.4. nás navštívila paní Eva Junová, předvedla svoji nádhernou sbírku velikonočních kraslic a krásně tím doplnila naše dnešní povídání o Velikonocích. celý text

náš tip | 17. 4. 2019 | Autor:

Informace

2.pololetí 2018/2019 celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor:
Cestovatelská beseda 1

Cestovatelská beseda

Cesta po Kalinfornii celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor:
Změna dělení tříd a rozvrhu 1

Změna dělení tříd a rozvrhu

Od 1.2.2019 dochází ke změně dělení tříd a rozvrhu.
celý text

ostatní | 3. 2. 2019 | Autor: J.Janovská
#

11.1.2019 - Cestovatelská beseda

Dnes žáky 3.-5.ročníku navštivil kapitán malé plachetnice jménem Emily, který se v listopadu vydal na závod ARC 2018 a děti sledovaly jeho cestu na internetu, fandily mu a držely palce. celý text

ostatní | 11. 1. 2019 | Autor: J.Janovská