Obsah

Aktuality

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN

Karlštejn 67, 267 18, 311 681 272, www.skolakarlstejn.cz, reditelna@skolakarlstejn.cz,  tel.731 415 015

 

ROZHODNUTÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun, podle ustanovení §46, §165, odst.2, písm.e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 

 

Žádosti o odklad povinné školní docházky od šk. roku 2020/2021

 

registrační číslo: 20 ZŠ - 14/2020

se vyhovuje

 

 

 

Odůvodnění:

 

Řízení o odklad povinné školní docházky bylo zahájeno z podnětu rodičů  vyplněním žádosti. Po doložení

potřebných náležitostí ředitelka školy rozhodla o odkladu povinné školní docházky.

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím naší základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11,

Praha 5   do  15 dnů ode dne jeho doručení.

 

V Karlštejně dne ___29.5.2020______________

                                                                 

                                    

                                                                                                    Mgr.Jiřina Janovská

                                                                                                               řed. školy

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN

Karlštejn 67, 267 18, 311 681 272, www.skolakarlstejn.cz, reditelna@skolakarlstejn.cz,  tel.731 415 015

 

ROZHODNUTÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun, podle ustanovení §46, §165, odst.2, písm.e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 

 

Od školního roku 2020/2021 jsou k základnímu vzdělávání přijati tito žáci:

 

20 ZŠ  - 1/2020

20 ZŠ  - 2/2020

20 ZŠ  - 4/2020

                                                                                      20 ZŠ -  5/2020

20 ZŠ  - 6/2020

20 ZŠ – 7/2020

20 ZŠ – 8/2020

20 ZŠ – 9/2020

 20 ZŠ – 10/2020

 20 ZŠ – 11/2020

20 ZŠ – 12/2020

20 ZŠ – 13/2020

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím naší základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11,

Praha 5   do  15 dnů ode dne jeho doručení.

 

V Karlštejně dne ___11.5.2020______________

                                                                 

                                    

                                                                                                    Mgr.Jiřina Janovská

                                                                                                               řed. školy

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN

Karlštejn 67, 267 18, www.skolakarlstejn.cz , reditelna@skolakarlstejn.cz, tel.731 415 015

 

Přerušení správního řízení

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun, podle ustanovení §64 zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve věci žádosti o přijetí k povinné školní docházce nebo o odklad povinné školní docházky rozhodla takto:

 

Správní řízení se přerušuje na blíže neurčitou dobu, nutnou k zajištění potřebných náležitostí u těchto žádostí

 

20 ZŠ – 3/2020

 

 

V Karlštejně, dne 11.5.2020

                                                                                                            Mgr.Jiřina Janovská

                                                                                                                     řed.školy

 

 

Zveřejňuji dokumenty MŠMT:

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vyhláška o hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

ZÁPIS  DO  1.ročníku na šk.rok 2020/2021

               proběhne   21. 4. 2020

                                               10:00 - 18:00 hod                                

         pouze elektronickou formou

Vážení rodiče,

žádost o přijetí do první třídy, nebo žádost o odklad, najdete v odkaze v sekci Dokumenty ZŠ. Prosíme o vyplnění všech potřebných údajů a Váš podpis. Zároveň vyplňte i Dotazník pro rodiče žáků 1. ročníku. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, jsme Vám k dispozici na telefonním čísle – 731 415 015.

Vyplněnou žádost zašlete na

e-mail reditelna@skolakarlstejn.cz

nebo do datové schránky:  r9bmeaz

Rodiče, kteří žádají o odklad a nemohou v současné době předložit požadovaná potvrzení (zpráva lékaře a vyšetření v PPP)  si i přesto podají žádost o odklad.  

Po podání žádosti bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo (zašleme jako odpověď na Váš e-mail, nebo do Vaši dat.schránky ). Toto číslo je pro Vás důležité, neboť pod tímto číslem je evidováno Vaše dítě v rámci zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2020/21 na naší škole.

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí či oznámení o přerušení správního řízení není automaticky zasíláno, ale bude zveřejněno na webových stránkách školy podle přidělených registračních čísel. Seznamy budou zveřejněny nejméně po dobu 15 dnů. 

Těšíme se na Vás i malé budoucí školáčky!!!

Jiřina Janovská

ředitelka školy

 


 

   
    

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let obdržíte po telefonické dohodě

(tel. 731 415 015)

v ředitelně školy

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

 

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

 

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR jsou s ohledem na zamezení šíření nákazy koronavirem

s platností od 11. 3. 2020

uzavřeny všechny základní, střední a vyšší odborné školy a to až do odvolání.

Žáci naší školy o tomto prohlášení byli neprodleně informováni a třídní učitele jim zadali úkoly na nejbližší dny, byli poučeni o domácí přípravě a učitelé budou s žáky a jejich rodiči v kontaktu přes e-mail, či mobilní telefon.

 

Budova školy bude uzavřena i pro zájmovou činnost, tzn., že kroužky keramiky a vaření se nekonají.

 

 Žáci byli poučeni o bezpečném chování vzhledem k této situaci.

Doporučujeme sledovat média, kde najdete nejčerstvější informace.

Mateřských škol se toto uzavření netýká a i naše školka zůstává otevřená s tím, že žádáme rodiče, aby dodržovali veškerá doporučená hygienická pravidla.

 

Děkujeme za pochopení

Jiřina Janovská

řed.ZŠ a MŠ Karlštejn

__________________________________________________________________________          

                                    ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA ŠK.ROK 2020/2021

                                                                     21.4.2020

                                                               15:00 - 18:00 HOD

                                                                    více ZDE

                      

_________________________________________________________________________________________________________

                                                                           

Informace pro rodiče - ZŠ

 

II.POLOLETÍ 2019/2020

 

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

čtvrtek 9. 4. 2020 velikonoční prázdniny (zavřena pouze ZŠ)

hlavní prázdniny – 1.7. -  31.8. 2019 (zahájení šk.roku 2020/21: 1.9.2020)

 

Konzultační hodiny

24. 3. a 9. 6. 2020 – 13:00 -  17.00hod – Konzultační hodiny – přesný čas je nutno objednat telefonicky

 (Na osobní konzultaci s vyučujícími můžete přijít kdykoli po telefonické dohodě)      

 

Pedagogické rady (konference):

22.4.2020        23.6.2020     30.6.2020 (závěrečná, rozdání vysvědčení-vyučování i celkový provoz školy končí v 9.00hod)

 

Škola v přírodě:

29.3. – 5.4.2020 – Doplatek 1.550,-Kč (splatnost 16.3.), žáci, kteří se nezúčastní, mají vyučování od 8.00hod do 11.40hod, školní družina v provozu pouze do 15.00hod, ranní družina odpadá

 

Školní výlet:

24. - 26.6.– 3 dny pod stany u myslivecké koliby na „Malé Americe“- v době konání výletu bude škola uzavřena – žáci, kteří se nezúčastní, zůstávají doma – pomoc ze strany rodičů při stavbě stanů vítána.

 

Další akce:

6.3. – Zdravé zuby (ZŠ Karlštejn)

21.4. – Zápis do 1.ročníku

4.5. – Rytmy pro děti (ZŠ Karlštejn)

21.5. -  Dopravní hřiště Beroun (pouze 4.+5.ročník)                                          

Červen:  „Kuličkový král“ – putovní pohár ZŠ Karlštejn

               „Podhradí patří dětem“

               Turnaj málotřídních škol ve vybíjené

               Poznej svůj kraj – pěší výprava

 

Zprávy

Pěvecké vystoupení na hradě 1

Pěvecké vystoupení na hradě

Vystoupení pro italskou delegaci z Montecarla
3.11.2019 celý text

ostatní | 24. 10. 2019 | Autor:
Začátek školního roku 1

Začátek školního roku 2019/2020

2.9.2019
8:00 - 9:00 celý text

ostatní | 27. 8. 2019 | Autor:
VELIKONOČNÍ KRASLICE

VELIKONOČNÍ KRASLICE

17.4. nás navštívila paní Eva Junová, předvedla svoji nádhernou sbírku velikonočních kraslic a krásně tím doplnila naše dnešní povídání o Velikonocích. celý text

náš tip | 17. 4. 2019 | Autor:

Informace

2.pololetí 2018/2019 celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor:
Cestovatelská beseda 1

Cestovatelská beseda

Cesta po Kalinfornii celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor:
Změna dělení tříd a rozvrhu 1

Změna dělení tříd a rozvrhu

Od 1.2.2019 dochází ke změně dělení tříd a rozvrhu.
celý text

ostatní | 3. 2. 2019 | Autor: J.Janovská
#

11.1.2019 - Cestovatelská beseda

Dnes žáky 3.-5.ročníku navštivil kapitán malé plachetnice jménem Emily, který se v listopadu vydal na závod ARC 2018 a děti sledovaly jeho cestu na internetu, fandily mu a držely palce. celý text

ostatní | 11. 1. 2019 | Autor: J.Janovská