Obsah

Alergeny

                                                       ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní řád školní jídelny

I. Údaje o zařízení

Školské zařízení: Školní jídelna Karlštejn, příspěvková organizace

Adresa: Zš - Karlštejn 67 , Mš - Karlštejn 218

Telefon: 311681149, 608732780
E-mail: jidelna@skolakarlstejn.cz


Vedoucí stravování: pí: Kamila Malá   
Vedoucí kuchařka:   pí: Markéta Herinková
Jídelna - výdej Zš:    pí: Zuzana Litošová

Zřizovatel: Městys Karlštejn

 

II. Základní údaje

Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která je příspěvkovou organizací.
Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu
ve škole a školském zařízení. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců.

Tento řád je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků
při školním stravování. Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon;
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stavování;
  • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných;
  • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
  •  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR

III. Provoz školní jídelny

1.Pravidla chování, pokyny


Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dohledu v jídelně.

·  Dohled ve školní jídelně je zajišťován zaměstnancem školy. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

·  Strávníci dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určené.

  

 

2.Odhlášky ze stravování

 

  Odhlášky ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí na www.strava.cz, vždy nejpozději den předem do 14.00 hod.

  V případě náhlé nemoci si rodič může vyzvednou oběd ve výdejně v  od 11.00 do 11.30 /po předchozím nahlášení o vyzvednutí oběda do 7,30hod/.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

 

3. Stravování dětí a žáků v době nemoci


Zákon č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole.
Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravováním považován za pobyt ve škole.

 

4. Výdej stravy

 

    V Mš - dopolení svačina   -   8,30 hod

              - oběd                      -  11,30 - 12,15 hod

              - odpolední svačina -  14,30 hod

   

V Zš  - oběd                           - 11,40 - 13,00 hod

 

Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor ŠJ.

Výdej oběda do jídlonosiče je povolen zákonným zástupcům žáků, a to pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.

 Doporučená doba pro výdej do jídlonosiče je od 11,00 - 11,30 hod. /v jídelně Mš - Karlštejn 218, po předchozí domluvě/.

Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!

 

5. Cena stravného

 

 Mš - přesnídávka           9,- Kč

         oběd                     24,- Kč

         svačina                   9,- Kč

 

Zš   - oběd                      29,- Kč (7-10 let)

                                       31,- Kč (11-14 let)

 

                                       35,- Kč (zaměstnanci)

 

6. Platba stravného

 

Při první platbě, rodiče zaplatí zároveň zálohu ve výši 500,-Kč, která bude vyúčtována na konci školního roku, nebo při ukončení stravování dítěte.

 

Platby za stravné se platí zálohově předem, a to do 15.dne stávajícího měsíce na měsíc následující.

 

  a) bezhotovostní platba
- převodem z běžného účtu - na účet 51-4869200277/0100 - VS - evidenční číslo strávníka (přidělí ŠJ)

  b) hotovostní platba

- osobně v kanceláři ŠJ

 

Žáci MŠ jsou povinni odebrat nejméně dvě jídla denně. 

 

 

7.Jídelní lístek


Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění.
Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního košem který je součástí vyhlášky č, 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy.
Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách ve školní jídelně, jednotlivých výdejnách, dále na internetových stránkách školy a na www.strava.cz.
Změna jídelního lístku je vyhrazena.

 

8. Dotazy stížnosti a připomínky
Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí ŠJ. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky (311681149, 608732780) nebo elektronickou cestou (e-mail: jidelna@skolakarlstejn.cz).

 

IV. Závěrečná ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu školní jídelny, na jednotlivých zavážených výdejních místech a na webových stránkách školní jídelny. Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce ke školnímu stravování.
Strávníci jsou povinní se řídit pokynu uvedenými v tomto "Vnitřním řádu školní jídelny", dále pokynu ředitelky a příslušného dohledu.

Tento řád nabývá platnosti dne 01.09.2022

V Karlštejně dne 01.09.2022

Kamila Malá - vedoucí školní jídelny

 

2.Odhlášky ze stravování

 

 

 Odhlášky ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí na www.strava.cz, vždy nejpozději den předem do 14.00 hod.

 V případě náhlé nemoci si rodič může vyzvednou oběd ve výdejně v  od 11.00 do 11.30 /po předchozím nahlášení o vyzvednutí oběda do 7,30hod/.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.