Obsah

Aktuality

                                          ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN

            Karlštejn 67, 267 18, www.skolakarlstejn.cz, reditelna@skolakarlstejn.cz, tel. 731 415 015

ROZHODNUTÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun, podle ustanovení §46, §165, odst.2, písm. e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2020/2021 jsou k předškolnímu vzdělávání přijaty tyto děti:

20 MŠ - 15/2020

20 MŠ - 16/2020

20 MŠ - 17/2020

20 MŠ - 18/2020

20 MŠ - 19/2020

20 MŠ - 20/2020

20 MŠ - 21/2020

20 MŠ - 22/2020

20 MŠ - 23/2020

20 MŠ - 24/2020

20 MŠ - 25/2020

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání na naší mateřské škole.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím naší základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5 do 15 dnů od jeho doručení.

 

 

V Karlštejně dne 21.5.2020                                               Mgr. Jiřina Janovská

                                                                                            ředitelka školy

 

 

Zveřejňuji dokumenty MŠMT :      

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 

P O Z O R

NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

 A 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KARLŠTEJN ZE DNE 12. 3. 2020

ROZHODLA ŘEDITELKA ŠKOLY

O

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLŠTEJN

OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020

DO ODVOLÁNÍ

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ

 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Vlády ČR bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

 

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

 

 

 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let obdržíte v úředních hodinách

čtvrtek 19.3.2020 od 10,00h do 12:00hod

v ředitelně základní školy

 

 

 

 

Zprávy

#

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Naše MŠ se zapojila do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ celý text

ostatní | 25. 1. 2019 | Autor: