Obsah

Aktuality

Zprávy

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN
Karlštejn 67, 267 18, 311 681 272, www.skolakarlstejn.cz, zs.karlstejn@seznam.cz

ROZHODNUTÍ
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun, podle ustanovení §46, §165, odst.2, písm.e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Žádost/-i o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Karlštejn od školního roku 2019/2020:

Registrační číslo: Rozhodnutí:
19 MŠ – 12/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 13/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 14/2019 se zamítá
19 MŠ – 15/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 16/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 17/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 18/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 19/2019 se zamítá
19 MŠ – 20/2019 se zamítá
19 MŠ – 21/2019 se zamítá
19 MŠ – 22/2019 se zamítá
19 MŠ – 23/2019 se zamítá
19 MŠ – 24/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 25/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 26/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 27/2019 se zamítá
19 MŠ – 28/2019 se zamítá
19 MŠ – 29/2019 se zamítá
19 MŠ – 30/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 31/2019 se zamítá
19 MŠ – 32/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 33/2019 se vyhovuje
19 MŠ – 34/2019 se zamítá
19 MŠ – 35/2019 se zamítá
19 MŠ – 36/2019 se vyhovuje

Odůvodnění:
Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením žáka k předškolní školní docházce v naší mateřské škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí (nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím naší základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11,
Praha 5 do 15 dnů ode dne jeho doručení.

V Karlštejně dne ___4.6.2019___

Mgr.Jiřina Janovská
řed. školy
celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor:
#

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Naše MŠ se zapojila do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ celý text

ostatní | 25. 1. 2019 | Autor: